Seguridad en la red para las personas mayores

Archivado en Envejecer por en 6 marzo 2018
0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×

:ca]Tal com vèiem al post Gent gran connectada, les persones de més de 60 anys cada cop empren més Internet i la xarxa com a eines de comunicació. Tot i així, quan les persones grans arriben a Internet, la majoria desconeixen els seus riscos, de la mateixa manera que els nens i els adolescents.

Alhora, però, la xarxa els pot ser molt útil, no només per veure els seus nets per Skype, sinó que també per:

 • Llegir diaris online amb la mida de lletra que necessitin.
 • Veure la tele i escoltar la ràdio.
 • Trobar números de telèfon o adreces que necessitin.
 • Realitzar gestions, com ara transferències bancàries, compres al supermercat, o demanar hora al seu CAP.
 • Trobar ex-companys de l’escola, la feina o familiars a través de les xarxes socials.

És per això que és important que, davant de tots aquests avantatges per a ells i dels riscos als que s’enfronten, ens prenguem amb interès la tasca de guiar-los en l’ús de la xarxa i de configurar un entorn que sigui segur per a ells.

Un estudi de 2014 als Estats Units, de l’empresa de seguretat informàtica McAfee, mostrava que els usuaris d’Internet de més de 60 anys invertien una mitjana de 5 hores en línia, i que el 80% de persones grans utilitzava les xarxes socials.

Una de les situacions més alarmants que exposava l’informe és que més del 50% d’aquests usuaris havien compartit voluntàriament informació personal amb individus que no havien conegut mai en persona.

Seguretat a la xarxa per a la gent gran

Recomanacions bàsiques de seguretat a la xarxa

Al vostre smartphone o telèfon mòbil

 • Protegiu l’accés a les funcions del telèfon amb un codi de bloqueig de pantalla o altres eines que us ofereixi el vostre model de telèfon. Quan l’enceneu, si no poseu cap mecanisme de protecció, qualsevol persona podria utilitzar-lo o accedir a dades personals.
 • Instal·leu un antivirus que us protegeixi dels programes maliciosos.
 • Aneu amb compte amb els enllaços que rebeu mitjançant WhatsApp o Facebook Messenger, per exemple. Un enllaç que desconeixeu i que no ve acompanyat d’alguna explicació per part de la persona que us l’ha enviat us podria connectar amb serveis de pagament o descarregar algun virus. Si no esteu segurs de la seva fiabilitat, pregunteu a la persona que us l’ha enviat si efectivament ho ha fet i si és fiable.

Al vostre ordinador

 • Feu servir tecnologia de seguretat informàtica acreditada i mantingueu-la actualitzada. Instal·leu sempre software tallafocs i de detecció d’intrusions i mantingueu-los actualitzats.
 • Utilitzeu els navegadors Web més recents i instal·leu les actualitzacions de seguretat. Si feu servir Microsoft Windows, activeu la funció “Actualització automàtica”.
 • Pot ser una bona idea que els vostres fills, nets o informàtics de confiança us ajudin amb aquestes tasques.

A l’hora de descarregar i instal·lar programes a través de la xarxa:

 • Extremeu l’atenció als llocs web que requereixin la instal·lació de software. Llegiu sempre els acords de llicència i cancel·leu el procés d’instal·lació en cas de dubte o si es pretén instal·lar un altre programa, a més del que es desitjava instal·lar. Si cal, demaneu ajuda a altres persones per instal·lar allò que volgueu.

Al correu electrònic.

 • Desconfieu dels missatges de correu electrònic inesperats o amb aspecte estrany.
 • No obriu mai els arxius adjunts ni feu clic als enllaços que apareguin en aquests missatges de correu sospitosos o de persones desconegudes. Tingueu en compte, també, que us pot arribar un correu electrònic d’una persona coneguda que hagi estat enviat automàticament perquè el seu correu està infectat per algun virus.
 • Extremeu les precaucions davant de correus electrònics que us demanin informació personal, dades d’accés o contrasenyes d’algun compte, ofereixin un pagament o un premi sense motiu (per exemple, sense haver participat), o demanin l’enviament de diners.
 • La vostra entitat bancària mai us demanarà dades personals o d’accés per correu electrònic ni cap altra via. Hi ha correus que imiten a la perfecció la imatge dels bancs i que fins i tot contenen enllaços que porten a pàgines web que semblen idèntiques a la de l’entitat bancària en qüestió.

Amb les contrasenyes:

 • Feu servir una contrasenya que sigui difícil d’endevinar i canvieu-la de tant en tant.
 • Una contrasenya segura hauria de:
  1. Tenir 8 caràcters com a mínim.
  2. Combinar números, lletres i altres caràcters.
 • Una contrasenya segura no hauria d’incloure:
  1. Dates de naixement, números de telèfon o seqüències numèriques fàcils del tipus: 12345678, 0000000, etc.
  2. Nom i/o cognoms, en totes les seves variacions (tampoc escrits del revés).

A l’hora de realitzar compres o utilitzar sites on tenim les nostres dades personals (Gmail, Hotmail, webs de xarxes socials com Facebook, Amazon, etc.)

 • Assegureu-vos que el lloc web és un lloc segur. Per això, cal buscar dues senyals que ens ho confirmin: la “s” a la URL: (httpS://) i cercar la icona del candau:
  Chrome:
  Chrome: icona de web segura
  Firefox:
  Firefox: icona de web segura
  Internet Explorer / Microsoft Edge:
  Internet Explorer i Edge: icona de web segura
 • Tanqueu la sessió després d’utilitzar un ordinador o tauleta compartit.
 • No us connecteu a xarxes WiFi públiques a l’hora de fer transaccions personals. Per exemple, si sou a una cafeteria, és possible que hi hagi més persones connectades que estiguin ‘escoltant’ la vostra transacció a Internet. És millor fer transaccions bancàries, compres en línia i altres tràmits des d’una xarxa segura.
 • Aneu en compte amb les compres en línia. Llegiu les polítiques de privacitat del lloc web per saber quina informació recopilen i amb qui la comparteixen.
 • Utilitzeu una targeta de crèdit per comprar, ja que aquesta és la millor manera d’estar cobert en cas de frau.
 • Comproveu amb el vostre banc o caixa les mesures de seguretat per a les compres en línia.
 • Comproveu periòdicament l’extracte de la targeta de crèdit per assegurar-vos que ningú l’ha utilitzat sense el vostre consentiment. Comuniqueu immediatament a la vostra entitat bancària qualsevol frau o irregularitat.

A les xarxes socials:

 • Mantingueu la privacitat. Facebook, per exemple, permet configurar amb qui compartim les nostres publicacions perquè no tothom pugui veure-les. Us recomanem compartir-les només amb les persones que hàgim admès com a amistats a la xarxa.
 • Denuncieu els problemes. Informeu el lloc web de qualsevol contacte no desitjat o de contingut inapropiat. La major part de les xarxes socials compten amb un mecanisme per fer-ho. Aviseu també els vostres familiars de qualsevol situació sospitosa o incòmoda que us trobeu a la xarxa.
 • No proporcioneu informació personal (telèfon, adreça física, número de compte bancari… a desconeguts que trobeu a la xarxa).
 • No accepteu peticions d’amistat de persones que no coneixeu. Un dels fraus habituals relacionats amb la gent gran a Facebook és el de persones que demanen amistat i, un cop s’hi confia, demanen diners perquè tenen algun problema personal greu.

Software per estar segurs a la xarxa

Diverses empreses de software ofereixen complets productes per garantir la seguretat del teu ordinador o del teu mòbil a la xarxa. A continuació us en proposem alguns:

Como veíamos en el post Mayores conectados, las personas de más de 60 años cada vez emplean más Internet y la red como herramientas de comunicación. Sin embargo, cuando las personas mayores llegan a Internet, la mayoría desconocen sus riesgos, del mismo modo que los niños y los adolescentes.

Al mismo tiempo, la red les puede ser muy útil, no sólo para ver sus netos por Skype, sino que también por:

 • Leer periódicos online con el tamaño de letra que necesiten.
 • Ver la tele y escuchar la radio.
 • Encontrar números de teléfono o direcciones.
 • Realizar gestiones, como transferencias bancarias, compras en el supermercado, o pedir hora en su CAP.
 • Encontrar a ex-compañeros de la escuela, del trabajo o familiares a través de las redes sociales.

Por eso es importante que, ante todas estas ventajas para ellos y de los riesgos a los que se enfrentan, nos tomemos con interés la tarea de guiarlos en el uso de la red y de configurar un entorno que sea seguro para ellos.

Un estudio de 2014 en Estados Unidos, de la empresa de seguridad informática McAfee, mostraba que los usuarios de Internet de más de 60 años invertían una media de 5 horas en línea, y que el 80% de personas mayores utilizaba las redes sociales.

Una de las situaciones más alarmantes que exponía el informe es que más del 50% de estos usuarios habían compartido voluntariamente información personal con individuos que no habían conocido nunca en persona.

Seguridad en la red para los mayores

Recomendaciones básicas de seguridad en la red

En su smartphone o teléfono móvil

 • Proteja el acceso a las funciones del teléfono con un código de bloqueo de pantalla u otras herramientas que le ofrezca su modelo de teléfono. Cuando lo encienda, si no ha creado ningún mecanismo de protección, cualquier persona podría utilizarlo o acceder a datos personales.
 • Instale un antivirus que te proteja de los programas maliciosos.
 • Tenga cuidado con los enlaces que recibe mediante WhatsApp o Facebook Messenger, por ejemplo. Un enlace que desconoce y que no viene acompañado de alguna explicación por parte de la persona que se lo ha enviado os podría conectar con servicios de pago o descargar algún virus. Si no está seguro de su fiabilidad, pregunte a la persona que te lo ha enviado si efectivamente lo ha hecho y si es fiable.

En el ordenador

 • Use tecnología de seguridad informática acreditada y mantenga actualizada. Instale siempre software cortafuegos y de detección de intrusiones y manténgalos actualizados.
 • Utilice los navegadores Web más recientes e instale las actualizaciones de seguridad. Si utiliza Microsoft Windows, active la función “Actualización automática”.
 • Puede ser una buena idea que sus hijos, nietos o informáticos de confianza le ayuden con estas tareas.

A la hora de descargar e instalar programas a través de la red

 • Extreme la atención a los sitios web que requieran la instalación de software. Lea siempre los acuerdos de licencia y cancela el proceso de instalación en caso de duda o si se pretende instalar otro programa, además de lo que se deseaba instalar. Si es necesario, pedir ayuda a otras personas para instalar lo que quiera.

En el correo electrónico

 • Desconfíe de los mensajes de correo electrónico inesperados o con aspecto extraño.
 • No abra los archivos adjuntos ni haga clic en los enlaces que aparezcan en estos mensajes de correo sospechosos o de personas desconocidas. Tenga en cuenta, también, que te puede llegar un correo electrónico de una persona conocida que haya sido enviado automáticamente porque su correo está infectado por algún virus.
 • Extreme las precauciones ante correos electrónicos que le soliciten información personal, datos de acceso o contraseñas de alguna cuenta, ofrezcan un pago o un premio sin motivo (por ejemplo, sin haber participado), o pidan el envío de dinero.
 • Su banco nunca le pedirá datos personales o de acceso ni por correo electrónico ni por ninguna otra vía. Hay correos que imitan a la perfección la imagen de los bancos y que incluso contienen enlaces que llevan a páginas web que parecen idénticas a la de la entidad bancaria en cuestión.

Con las contraseñas:

 • Utilice una contraseña que sea difícil de adivinar y cámbiela de vez en cuando.
 • Una contraseña segura debería:
  1. Tener 8 caracteres como mínimo.
  2. Combinar números, letras y otros caracteres.
 • Una contraseña segura no debería incluir:
  1. Fechas de nacimiento, números de teléfono o secuencias numéricas fáciles del tipo: 12345678, 0000000, etc.
  2. Nombre y / o apellidos, en todas sus variaciones (tampoco escritos del revés).

A la hora de realizar compras o utilizar sites donde tenemos nuestros datos personales (Gmail, Hotmail, sitios de redes sociales como Facebook, Amazon, etc.)

 • Asegúrese de que el sitio web es un lugar seguro. Por ello, hay que buscar dos señales que nos lo confirmen: la “s” en la URL: (httpS: //) y buscar el icono del candado:
  Chrome:
  Chrome: icono de web segura
  Firefox:
  Firefox: icono de web segura
  Internet Explorer / Microsoft Edge:
  Internet Explorer y Edge: icono de web segura
 • Cierre la sesión después de utilizar un ordenador o tableta compartido.
 • No se conecte a redes WiFi públicas a la hora de hacer transacciones personales. Por ejemplo, si se encuentra en una cafetería, es posible que haya más personas conectadas que estén ‘escuchando’ su transacción en Internet. Es mejor hacer transacciones bancarias, compras en línea y otros trámites desde una red segura.
 • Tenga cuidado con las compras en línea. Lea las políticas de privacidad del sitio web para saber qué información recopilan y con quien la comparten.
 • Utilice una tarjeta de crédito para comprar, ya que esta es la mejor manera de estar cubierto en caso de fraude.
 • Consulte con su banco o caja las medidas de seguridad para las compras en línea.
 • Compruebe periódicamente el extracto de su tarjeta de crédito para asegurarse de que nadie la ha utilizado sin su consentimiento. Comunique inmediatamente a su entidad bancaria cualquier fraude o irregularidad.

En las redes sociales:

 • Mantenga la privacidad. Facebook, por ejemplo, permite configurar con quien compartimos nuestras publicaciones para que no todos puedan verlas. Recomendamos compartirlas sólo con las personas que hayamos admitido como amistades en la red.
 • Denuncie los problemas. Informe al sitio web de cualquier contacto no deseado o de contenido inapropiado. La mayor parte de las redes sociales cuentan con un mecanismo para hacerlo. Avise también sus familiares de cualquier situación sospechosa o incómoda que se encuentra en la red.
 • No proporcione información personal (teléfono, dirección física, número de cuenta bancaria… a desconocidos que encuentra en la red).
 • No acepte peticiones de amistad de personas a las que no conoce. Uno de los fraudes habituales relacionados con las personas mayores en Facebook es el de personas que piden amistad y, una vez se confía en ellos, piden dinero porque tienen algún problema personal grave.

Recursos de formación para estar seguros en la red

En esta página: http://formaciononline.chaval.es/ podéis encontrar un recurso formativo para la capacitación online en seguridad en la red. Aunque está pensado para los niños, la mayor parte de las recomendaciones también son útiles para las personas mayores y utiliza un lenguaje comprensible y visual.

Software para estar seguros en la red

Diversas empresas de software ofrecen completos productos para garantizar la seguridad de tu ordenador o de tu móvil en la red. A continuación os proponemos algunos:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×

Etiquetas: , , ,

El Instituto de Religiosas de San José de Gerona cuenta con diversas clínicas y centros residenciales para mayores...
0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×
Licencia de Creative CommonsEsta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported